Leaderboard

Exam Leaderboard

NamePercentage
NamePercentage

Points Leaderboard

User Badges Earned Points
Yashesh Sanghavi 4 Stars 5 star 67
Bagdi Mehta 4 Stars 3 Stars 5 star 58
preeti 5 star 4 Stars 3 Stars 58
Priyanka Talawath 4 Stars 5 star 3 Stars 57
Sakshi Jain 5 star 3 Stars 4 Stars 57
shailesh mandesa 4 Stars 3 Stars 57
Poonam Jain 3 Stars 4 Stars 5 star 55
Vaishali Jain 4 Stars 3 Stars 5 star 55
Manali 3 Stars 4 Stars 5 star 54
simran 4 Stars 3 Stars 5 star 54